Ưu đãi đầu tư hấp dẫn – DTHL

Ưu đãi đầu tư đặc biệt cho người thuê:
– Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho 9 năm tiếp theo
– Theo luật và quy định của Việt Nam

Các ưu đãi khác:
– Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc tại địa bàn được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu.
– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định số 87/2010 / NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”

Tin liên quan

chỉ dành cho nhà phát triển : hãy tạo lại seting post type cho trang này vị trí conten-single.php