CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Thỏa mãn cao nhất các yêu cầu hợp lý của khách hàng

2. Công ty phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu hợp lý của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

3. Để luôn đạt được chất lượng tốt và ổn định, Công ty cam kết thực hiện những nguyên tắc sau:

  • Tìm hiểu kỹ về các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
  • Thường xuyên phổ biến cho CBNV để mọi người luôn hiểu rằng: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của Công ty. Mọi cán bộ, công nhân, nhân viên phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Thực hiện đổi mới thường xuyên công tác quản lý, duy trì hiệu lực Hệ thống Quản lý chất lượng với sự tham gia của toàn bộ bộ máy và từng CBNV của Công ty.
  • Tuân thủ nghiêm túc các quy định về chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước và các yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân.