THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG

Bảo Minh IP luôn phần đấu phát triển tập đoàn về mọi mặt: Kinh tế, văn hóa đời sống cũng như các chính sách phù hợp đưa doanh nghiệp phát triển bên vững, uy tín và vị thế cạnh tranh cao trên thị trường.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen tặng – năm 2014

Giấy chứng nhận của đài phát thanh truyền hình Nam Định

Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khen tặng

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen tặng – năm 2015

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khen tặng

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen tặng