Labor Supply & Joint Training Service

KCN Bảo Minh có mối quan hệ tốt với hệ thống các trường dạy nghề, trường cao đẳng và trung tâm đào tạo trên toàn tỉnh để cung cấp lực lượng lao động dồi dào và chất lượng cao cho KCN.